dinsdag 28 jan 2020
Afdrukken

Deze site is in onderhoud. Klik hieronder om naar onze zustersite te gaan.

www.aanbiddingscentrumrotterdam.info/wat-wij-geloven

 

 

header04

 

■ Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

■ Wij geloven in een Enig God die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

 ■ Wij geloven in vergeving en reiniging van zonden door het kostbare bloed van Jezus Christus.

■ Wij geloven in de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.

■ Wij geloven in de noodzaak van de bediening van de Bijbelse doop door onderdompeling.

■ Wij geloven in de doop in de Heilige Geest met de Schriftuurlijke openbaring van uitingsgaven, genadegaven en bedieningsgaven.    

■ Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest, die de werkingen van het lichaam doodt en  ​daardoor in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden, waardoor ook de ​negenvoudige vrucht van de Heilige Geest kan zichtbaar worden met de mogelijkheid op te ​wassen tot volkomenheid als door God bedoeld.

■ Wij geloven in Goddelijke genezing van zieken op grond van het volbrachte werk van Jezus ​Christus. 

■ Wij geloven in bevrijding van gebondenen op grond van de autoriteit van de naam van Jezus, ​Die alle macht heeft in hemel en op aarde.

■ Wij geloven in de wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden, met de ​heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn er geen veroordeling is maar ​eeuwig leven.

■ Wij geloven in de noodzaak van regelmatige viering van het heilig avondmaal, verkondigende ​de dood des Heeren, totdat Hij komt.

■ Wij geloven in het volbrengen van de grote opdracht welke de Here Jezus ons heeft ​toevertrouwd in Marcus 16:15-18.
■ Met nadruk stellen wij nog dat het Woord van God absoluut gezag heeft boven welke ​belijdenis dan ook.

Diensten

Iedere zondag eredienst,
aanvang 17.30.

Tijdens de diensten is er voor de kinderen creche en kindernevendienst.

Bidstond iedere dinsdag,

aanvang 19.30.

Bijbelstudie iedere 2e en 4e donderdag van de maand,    

aanvang 19.30.

Iedereen van harte welkom!