Afdrukken

Deze site is in onderhoud. Klik hieronder om naar onze zustersite te gaan.

www.aanbiddingscentrumrotterdam.info/wat-wij-geloven

 

 

header04

 

■ Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

■ Wij geloven in een Enig God die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

 ■ Wij geloven in vergeving en reiniging van zonden door het kostbare bloed van Jezus Christus.

■ Wij geloven in de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.

■ Wij geloven in de noodzaak van de bediening van de Bijbelse doop door onderdompeling.

■ Wij geloven in de doop in de Heilige Geest met de Schriftuurlijke openbaring van uitingsgaven, genadegaven en bedieningsgaven.    

■ Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest, die de werkingen van het lichaam doodt en  ​daardoor in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden, waardoor ook de ​negenvoudige vrucht van de Heilige Geest kan zichtbaar worden met de mogelijkheid op te ​wassen tot volkomenheid als door God bedoeld.

■ Wij geloven in Goddelijke genezing van zieken op grond van het volbrachte werk van Jezus ​Christus. 

■ Wij geloven in bevrijding van gebondenen op grond van de autoriteit van de naam van Jezus, ​Die alle macht heeft in hemel en op aarde.

■ Wij geloven in de wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden, met de ​heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn er geen veroordeling is maar ​eeuwig leven.

■ Wij geloven in de noodzaak van regelmatige viering van het heilig avondmaal, verkondigende ​de dood des Heeren, totdat Hij komt.

■ Wij geloven in het volbrengen van de grote opdracht welke de Here Jezus ons heeft ​toevertrouwd in Marcus 16:15-18.
■ Met nadruk stellen wij nog dat het Woord van God absoluut gezag heeft boven welke ​belijdenis dan ook.